Overcast Clouds

6°C

Kołobrzeg

21 kwietnia 2024    |    Imieniny: Anzelm, Bartosz, Feliks
21 kwietnia 2024    
    Imieniny: Anzelm, Bartosz, Feliks

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

reklama

RCK poszukuje instruktora do Adabaru

O G Ł O S Z E N I E  
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu
im. Zbigniewa Herberta o naborze na stanowisko :
Instruktor działalności podstawowej

I.    NAZWA I ADRES JEDNOSTKI -  
Regionalne Centrum Kultury  w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta, ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg

II.    NAZWA STANOWISKA PRACY  -  Instruktor działalności podstawowej / animator kultury
Rodzaj umowy:  o pracę
Wymiar czasu pracy:  pełny etat
Miejsce wykonywania pracy: Laboratorium Kultury „Adebar”, ul. Armii Krajowej 12            

III.    WYMAGANIA   
1.    wykształcenie:  min. średnie
2.    staż pracy: min. 5 lat
3.    umiejętności: obsługa komputera w zakresie: pakiet biurowy Microsoft Office, obsługa kasy fiskalnej, obsługa programu gastronomicznego i terminala.

4.    znajomość przepisów prawnych: ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
5.    inne:  
- preferowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku przy pracy z młodzieżą
- preferowana znajomość języka  angielskiego lub/i  niemieckiego
- kreatywność
- komunikatywność
- otwartość, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole

KRYTERIA OCENY
- doświadczenie i przygotowanie merytoryczne do pracy na stanowisku instruktora / animatora kultury
- kontaktowość i umiejętność autoprezentacji

IV.    ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU
1.    Współtworzenie rocznych i miesięcznych planów i programów dot. organizacji imprez oraz projektów kulturalnych
2.    Nadzór nad prowadzeniem  kawiarni i magazynu kawiarni
3.    Obsługa kasy fiskalnej wraz z oprogramowaniem gastronomicznym i terminala
4.    Ustalanie receptur do sprzedaży w kawiarni
5.    Przygotowywanie i współorganizacja imprez artystycznych
6.    Organizowanie imprez edukacyjnych i upowszechniających wiedzę o kulturze i sztuce
7.    Opracowywanie scenariuszy organizowanych imprez wraz z kosztami, a następnie rozliczanie ich
8.    Pomoc w przygotowywaniu umów dot. organizowania lub współorganizowania imprez oraz ich realizacja zgodnie z zawartą treścią, z uwzględnieniem rozliczeń finansowych
9.    Współdziałanie w zakresie merytorycznym z placówkami zajmującymi się upowszechnianiem kultury oraz ośrodkami edukacyjnymi
10.    Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych, edukacyjnych i społecznych mieszkańców Kołobrzegu
11.    Współpraca ze środowiskiem, organizacjami pozarządowymi itp. przy projektach społeczno-kulturalnych
12.    Udział w tworzeniu i współtworzeniu wniosków o dofinansowanie projektów ze środków pozabudżetowych
13.    Przygotowywanie informacji dot. realizowanych zadań
14.    Wykonywanie innych poleceń  bezpośredniego przełożonego i Dyrektora RCK zgodnych z przepisami prawa pracy i ustalonym w umowie rodzajem pracy


V.    WYMAGANE  DOKUMENTY
1.    Kwestionariusz kandydata C.V.
2.    List motywacyjny,
3.    Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4.    Kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy,
5.    Inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
6.    Referencje wskazane

VI.    Termin składania ofert   do dnia:  15 marca  2023r. do godz. 15:00

VII.    Miejsce składania ofert :    Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta ul. Solna 1 78-100 Kołobrzeg

VIII.    Rozmowy kwalifikacyjne: 17.03.2023 r.
IX.    Termin zatrudnienia:     od  dnia:  20  marca  2023 r.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą na adres Regionalnego Centrum Kultury im. Z. Herberta, ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg,  z dopiskiem: - dotyczy naboru na stanowisko  Instruktor działalności podstawowej  lub na adres mailowy:  agata.rybka@rck.kolobrzeg.eu
Aplikacje, które wpłyną do Regionalnego Centrum Kultury po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz  na tablicy informacyjnej RCK przy ul. Solnej 1.

reklama

reklama

Administratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama