Clear Sky

16°C

Kołobrzeg

20 czerwca 2024    |    Imieniny: Bogna, Florentyna, Rafał
20 czerwca 2024    
    Imieniny: Bogna, Florentyna, Rafał

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

reklama

Praca w RCK: kierownik Działu Animacji Kultury

O G Ł O S Z E N I E  Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta o naborze na stanowisko: Kierownik Działu Animacji Kultury

I.    NAZWA I ADRES JEDNOSTKI -  
Regionalne Centrum Kultury  w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta, ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg

II.    NAZWA STANOWISKA PRACY  -  Kierownik Działu Animacji Kultury
             Rodzaj umowy:  umowa o pracę
            Wymiar czasu pracy:  pełny etat

III.    WYMAGANIA   
1)    wykształcenie: preferowane wyższe kierunkowe – humanistyczne, manager kultury
2)    staż pracy: 10 lat, w tym 5 lat w branży kulturalnej
3)    umiejętności: obsługa komputera w zakresie: pakiet biurowy Microsoft Office
4)    znajomość przepisów prawnych: ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
5)    inne:  
- preferowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
- preferowane doświadczenie w pracy w samorządzie terytorialnym
- preferowana znajomość języka  angielskiego lub/i  niemieckiego
- komunikacja werbalna i pisemna
- kreatywność
- komunikatywność
- umiejętność negocjacji
- odpowiedzialność, systematyczność , zaangażowanie

KRYTERIA OCENY
      - przygotowanie merytoryczne
      - umiejętność autoprezentacji

IV.    ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU
1.    Kierowanie  Działem Animacji Kultury.
2.    Upowszechnianie kultury.
3.    Diagnozowanie potrzeb i oczekiwań oraz ich zaspokajanie w zakresie kultury.
4.    Inspirowanie, wspieranie, współorganizowanie, opracowywanie projektów teatralnych, filmowych, muzycznych i społecznych w oparciu o kulturę oraz edukację kulturalną.
5.    Współpraca z innymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami,  itp.
6.    Współorganizacja, koordynacja, realizacja imprez artystycznych, estradowych, plenerowych, okolicznościowych oraz festiwali.
7.    Tworzenie projektów promujących regionalne dziedzictwo i oryginalne zjawiska kulturowe.
8.    Podejmowanie działań służących aktywizacji kulturowej środowisk lokalnych.
9.    Udzielanie pomocy instruktażowej i repertuarowej indywidualnym twórcom, grupom oraz zespołom artystycznym ARA.
10.    Doskonalenie i popularyzowanie twórczości artystycznej, poetyckiej, folkloru i sztuki ludowej poprzez organizowanie festiwali, konkursów, przeglądów i turniejów.
11.    Nadzór merytoryczny nad  DKF  „Sztorm”.
12.    Organizacja widowni, promocja i reklama realizowanych imprez Amatorskiego Ruchu  Artystycznego.
13.    Koordynacja działań  ARA – systematycznie i terminowo:
a)    Organizacja cyklicznych spotkań instruktorów,
b)    Przedkładanie Dyrektorowi do zatwierdzenia propozycji programowych i projektów wypracowanych przez instruktorów,
c)    Opracowywanie podziału zadań niezbędnych do realizacji zadań programowych,
d)    Kontrolowanie prawidłowego przebiegu realizowanych zadań zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami,
e)    Ustalanie z Działem Organizacji Imprez i Aministracyjno-Gospodarczym zadań niezbędnych do realizacji wydarzeń kulturalnych,
f)    Koordynacja pracy zespołu instruktorskiego podczas przygotowania nowych projektów.
14.    Współtworzenie programu działalności RCK.
15.    Tworzenie i współtworzenie projektów w celu pozyskiwania środków pozabudżetowych na działalność kulturalną i edukację kulturalną.
16.    Współpraca z innymi instruktorami i pracownikami RCK.
17.    Systematyczne uzupełnianie dokumentacji imprez (scenariusz, rozliczenie, plakat, itp.).
18.    Pomoc merytoryczna i organizacyjna przy imprezach środowiskowych.
19.    Prowadzenie zajęć edukacyjnych dot. kultury mieszczańskiej, dziedzictwa kulturowego regionu.
20.    Realizacja imprez zgodnie z wytycznymi ustawy o imprezach masowych.
21.    Sporządzanie miesięcznych harmonogramów czasu pracy  Działu Animacji.
22.    Współpraca z placówkami oświatowymi w realizacji edukacji kulturalnej i regionalnej.
23.    Prowadzenie stałej obserwacji zjawisk kulturowych w środowiskach lokalnych, w skali miasta i regionu.
24.    Współpraca z grupami twórczymi działającymi przy instytucjach, placówkach kultury i organizacjach oraz z indywidualnymi twórcami.
25.    Tworzenie pozytywnego wizerunku RCK i jego działań oraz nawiązywanie kontaktów ze środowiskami, które mogą wzmacniać ten wizerunek.
26.    Pozyskiwanie patronów poszczególnych wydarzeń kulturalnych.
27.    Przygotowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych.
28.    Negocjowanie i przygotowywanie zleceń i umów z usługodawcami zewnętrznymi, nadzór i kontrola nad ich prawidłową realizacją oraz ich rozliczanie w ramach posiadanych uprawnień, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
29.    Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora, właściwego Zastępcę, zgodnych z przepisami pracy i ustalonym w umowie rodzajem pracy.


V.    WYMAGANE  DOKUMENTY
1)    Kwestionariusz kandydata C.V.
2)    List motywacyjny,
3)    Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4)     Kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy,
5)    Referencje wskazane,
6)    Inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

VI.    Termin składania ofert   do dnia:  25 marca  2022 r.

VII.    Miejsce składania ofert :    Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta ul. Solna 1 78-100 Kołobrzeg

VIII.    Termin zatrudnienia:     od  dnia:  01 kwietnia 2022 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą na adres Regionalnego Centrum Kultury im. Z. Herberta, ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg, z dopiskiem: - dotyczy naboru na stanowisko  Kierownik Działu Animacji Kultury
Aplikacje, które wpłyną do Regionalnego Centrum Kultury po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz  na tablicy informacyjnej RCK przy ul. Solnej 1.

reklama

reklama

Administratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama