Overcast Clouds

17°C

Kołobrzeg

23 czerwca 2024    |    Imieniny: Wanda, Józef, Albin
23 czerwca 2024    
    Imieniny: Wanda, Józef, Albin

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

reklama

Co wylewano do Parsęty? Znamy wyniki kontroli

Powracamy do tematu wylewania nieznanej cieczy do Parsęty w miejscowości Budzistowo. Sprawa wyszła za sprawą interpelacji radnego Jacka Woźniaka, a nagłośniona, gdy okazało się, że temat został zamieciony pod dywan. A tak wyglądał harmonogram przebiegu całej sprawy:
- 30 marca 2021 roku radny Jacek Woźniak zainteresował się wylewaniem nieznanej cieczy do rowu prowadzącego do Parsęty. Zamieścił także zdjęcie beczkowozu wylewającego nieznaną ciecz. Interpelacja trafiła do prezydent Anny Mieczkowskiej.
- 2 kwietnia 2021 roku prezydent Anna Mieczkowska odpowiedziała radnemu, że zwróciła się w sprawie do wójta gminy Kołobrzeg Włodzimierza Popiołka.
- 19 maja 2021 roku prezydent informuje radnego, że według Nadzoru Wodnego w Kołobrzegu "inwestor nie dokonał zgłoszenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód z wykopów budowlanych". Co więcej, 22.04.2021, jak pisze Anna Mieczkowska, której odpowiedział przedstawiciel gminy Kołobrzeg, "pracownicy Urzędu Gminy Kołobrzeg dokonali oględzin rowu melioracyjnego znajdującego się w bliskości terenu budowy centrum handlowego i nie stwierdzili nieprawidłowości". Nie wiemy, co to za urzędnicy, jakie mieli kompetencje i uprawnienia oraz na jakiej podstawie "nie stwierdzili nieprawidłowości", ale złożyliśmy pytania do wójta gminy Kołobrzeg i czekamy na odpowiedź.
- 2 grudnia 2021 roku "Magazyn Śledczy Anity Gargas" emituje reportaż, w którym nagłaśnia m.in. sprawę wylewania nieznanej cieczy do rowu prowadzącego do Parsęty, szukając winnych w samorządzie, a nie w administracji rządowej, która bezpośrednio odpowiada za ochronę środowiska.
- 4 stycznia 2022 roku, po zapoznaniu się z interpelacją radnego Jacka Woźniaka i sposobem załatwienia sprawy przez Urząd Miasta Kołobrzeg, opublikowaliśmy artykuł na naszym portalu.

Po naszym artykule, radny Jacek Woźniak ponowił swoją interpelację do prezydent Anny Mieczkowskiej, wzywając ją do złożenia stosownych zawiadomień w sprawie do właściwych instytucji. Tym razem prezydent Anna Mieczkowska skierowała sprawę do różnych instytucji: Wody Polskie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Prokuratury Rejonowej. Ta ostatnia instytucja nie dopatrzyła się nieprawidłowości. PINB i RDOŚ przekazały stosowne informacje do Wód Polskich. Wody Polskie odbiły piłeczkę w kierunku PINB, a jak informowała Anna Mieczkowska w pozostałym zakresie właściwa w tej kwestii instytucja "nie wypowiedziała się" (przeczytaj). My zwróciliśmy się do Marty Ziółkowskaiej-Klinkosz, dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie PGW Wody Polskie z pytaniami w przedmiotowej sprawie. Natomiast w piśmie z 11 kwietnia 2022 roku, prezydent Mieczkowska informuje, że z wnioskiem o kontrolę zwróciła się do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Zwróciliśmy się do Urzędu Miasta Kołobrzeg z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej w zakresie wyników kontroli Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, instytucja administracji rządowej na poziomie powiatowym, 12 maja 2022 roku poinformował władze miasta o fakcie, że na terenie placu budowy nie stwierdził de facto nieprawidłowości.

Najciekawsze jest jednak pismo do władz miasta, podsumowujące kontrolę WIOŚ Szczecin, które nosi datę 24 czerwca 2022 roku. Pismo to nie zostało podane do wiadomości publicznej, choć odnosi się i zapytania radnego i stanowi część odpowiedzi na jego interpelację z 4 stycznia 2022 roku. My otrzymaliśmy je w odpowiedzi na złożony przez nas wniosek. Od 27 kwietnia do 14 czerwca 2022 roku trwała kontrola interwencyjna "Karuzeli Kołobrzeg" sp. z o.o. W piśmie czytamy: "Podczas oględzin stwierdzono, że betonowy wylot kanalizacji deszczowej oraz skarpy rowu PD przy wylocie wód deszczowych poniżej inwestycji umocnione są brukiem kamiennym na zaprawie cementowej. Woda wypływająca z wylotu była klarowna, bez widocznych zanieczyszczeń i zapachu. Kilkadziesiąt metrów poniżej wylotu wód opadowych znajduje się wylot z instalacji drenażowej. Wylot drenażu oraz obydwa brzegi rowu PD na długości kilkunastu metrów są obustronnie umocnione brukiem kamiennym na zaprawie cementowej. W części rowu PD sąsiadującej z wylotami woda była optycznie czysta. Na odcinku rowu PD pomiędzy wylotami kanalizacji deszczowej i drenażowej z terenu inwestycji a ul. B. Chrobrego stwierdzono kilka wylotów. W odległości kilkunastu metrów poniżej wylotu wód drenażowych stwierdzono znajdujące się w rowie zanieczyszczenia w postaci worków typu big bag spowalniające przepływ wody w rowie. W tym miejscu występowało znaczne zmętnienie wody, dno rowu było niewidoczne. Zmętnienie wody w rowie utrzymywało się do przepustu pod drogą powiatową 333OZ (ul. B. Chrobrego). Przepust pod jezdnią był częściowo zamulony. (...) Kontrolowany podmiot wyjaśnił w protokole przyjęcia informacji, że droga tymczasowa została wykonana na początku budowy w 2020 roku, aby zapewnić dojazd do budowy. Po odhumusowaniu i wykonaniu drogi tymczasowej z kruszywa powstało zaniżenie gdzie gromadzi się woda podczas deszczu. Poinformował również, że przekop został zlikwidowany 19.05.2022 r. Kontrolowany podmiot wyjaśnił, że kruszywo magazynowane w dniu oględzin (27.04.2022 r.) w sąsiedztwie rowu PD stanowiło piasek frakcji 0/2, który został zakupiony w celu wykonania zasypki przy robotach sieciowych na terenie inwestycji. Piasek w ilości ok. 40 Mg został zrzucony w pobliżu rowu tymczasowo i został już przewieziony na budowę. W związku z powyższymi ustaleniami stwierdzono, że Kontrolowany podmiot podczas magazynowania kruszywa w bezpośrednim sąsiedztwie rowu PD nie zabezpieczył środowiska wodnego przed spływem cząstek mineralnych, co stanowi naruszenie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, zgodnie, z którym kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu".

W zakresie czystości, dbania o rów doprowadzający wodę do Parsęty, a także wykonywania badań kontrolnych w rowie, WIOŚ Szczecin nie miał zastrzeżeń. W próbkach nie wykazano obecności węglowodorów ropopochodnych. Przy okazji okazało się, że po nagłośnieniu sprawy, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu zawiadomili WIOŚ Szczecin, który przeprowadził kontrolę na placu budowy 11 stycznia 2022 roku. W piśmie czytamy: "Główny Wykonawca - DEKPOL BUDOWNICTWO Sp. z o.o., poinformował w protokole przyjęcia informacji, że w dniu 7 grudnia 2021 r. pracownik firmy podwykonawczej – WODMEL z siedzibą w Gościnie samowolnie zrzucił z beczkowozu do rowu melioracyjnego zlokalizowanego na granicy działek o numerach ewidencyjnych nr: 6/23 i 6/15, obręb Budzistowo, wody deszczowe wypompowane z wykopu pod stopę fundamentową. Wyjaśnił również, że pracownicy nadzoru DEKPOL BUDOWNICTWO Sp. z o.o. nie wydali polecenia wypompowywania wód deszczowych do rowu melioracyjnego, a osoba, która dokonała zrzutu wód deszczowych do rowu, co zostało ujawnione w dniu 7 grudnia 2021 r. przez Funkcjonariuszy Policji Komendy Powiatowej w Kołobrzegu, prawdopodobnie dokonała zrzutu wód deszczowych do rowu tylko w tym dniu. Pismem z dnia 12.01.2022 r. Spółka poinformowała, że niezwłocznie po otrzymaniu informacji o przedmiotowym zdarzeniu podjęto decyzję o natychmiastowym zerwaniu umowy na dalszą współpracę z firmą WODMEL. Ponadto przeprowadzono na terenie budowy audyt wewnętrzny dotyczący aspektów środowiskowych". I dalej czytamy: "W toku kontroli ustalono, że Spółka nie posiada pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych zbierających się w zagłębieniach i wykopach na terenie prowadzonych prac budowlanych:
- do rowu melioracyjnego na granicy działek nr 6/23 i 6/15 obręb Budzistowo,
- na powierzchni ziemi na terenie prowadzonych prac budowlanych,
co stanowi naruszenie art. 389 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli naruszeniami, pismem z dnia 03.02.2022 r., znak: DI.7024.1.1.2022.MI, poinformowano o ustaleniach kontroli Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie, w celu podjęcia działań w ramach posiadanych kompetencji".

Wyjaśnianie sprawy zajęło instytucjom na poziomie samorządu i administracji rządowej od poziomu zapytania radnego, uwaga: 451 dni. Potrzebna była interwencja mediów ogólnopolskich i lokalnych. Tak w Polsce funkcjonuje ochrona środowiska. O tym, jak działały inne instytucje, poinformujemy wkrótce...

Robert Dziembareklama

reklama

Dodaj komentarz

UWAGA!
Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Publikowanie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt poczta@miastokolobrzeg.pl. Komentarze niezwiązane z artykułem, naruszające regulamin lub zawierające uwagi do redakcji, będą usuwane.

Komentarze zostaną opublikowane po akceptacji przez moderatora.

Zgody wymagane prawem - potwierdź aby wysłać komentarzKod antyspamowy
Odśwież

Administratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama