Overcast Clouds

17°C

Kołobrzeg

23 czerwca 2024    |    Imieniny: Wanda, Józef, Albin
23 czerwca 2024    
    Imieniny: Wanda, Józef, Albin

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

reklama

dąbkowski kołobrzeg

Podczas sesji Rady Miasta 28 lipca, radni podjęli uchwałę o odwołaniu radnego Artura Dąbkowskiego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kołobrzeg. Tyle, że naszym zdaniem, prawdopodobnie zrobiono to z naruszeniem prawa. Uchwała w tej kwestii powinna być zbadana przez organ do tego uprawniony, czyli wojewodę zachodniopomorskiego.

Sesja Rady Miasta, wbrew sugestiom m.in. naszej redakcji, odbyła się zdalnie. Gdyby radni zebrali się w sali obrad, nie byłoby problemu. Skoro więc głosowanie przeprowadzono na odległość, to musiało mieć ono źródło w prawie. Ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przewiduje w art. 15zzx „zwoływanie i odbywanie obrad, sesji, posiedzeń, zgromadzeń lub inne formy działania właściwe dla tych organów, a także podejmowanie rozstrzygnięć, w tym uchwał, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania)". Oznacza to, że radni głosując w zwykłym trybie wszystkie sprawy ustawowo przewidziane do organu stanowiącego samorządu, mogą to robić na odległość. Problem pojawia się w przypadku spraw personalnych. Tutaj, kłaniają się zapisy statutu miasta, którego ustawa covidowa nie zniosła w żaden sposób.

Statut miasta nie stanowi o żadnych rygorach w przypadku głosowania jawnego. Ale w przypadku głosowania tajnego tak już nie jest. A Rada Miasta Kołobrzeg podjęła uchwałę, powołując się na konkretne przepisy dot. spraw personalnych, co do których wprost stosuje się zapisy ze statutu, w tym par. 44: „5. Głosowanie tajne przeprowadza się, gdy przepis szczególny tak stanowi i odbywa się przy użyciu opieczętowanych kart do głosowania przy wykorzystaniu przygotowanej w tym celu urny. Radni kolejno w porządku alfabetycznym wrzucają swoje karty do urny. Otwarcia urny oraz obliczenia głosów dokonuje trzyosobowa komisja skrutacyjna wybrana przez Radę. 6. Wyniki głosowania ogłasza prowadzący obrady. Wyniki głosowania tajnego prowadzący obrady ogłasza na podstawie protokołu przedstawionego przez komisję dokonującą obliczenia głosów”. Tymczasem nic takiego nie miało miejsca, a głosowanie tajne przeprowadzono tak samo, jak głosowanie jawne, przy użyciu systemu, tyle, że zanimizowano głosy. Ale tego statut miasta już nie przewidział.

Problem ten zauważyły inne samorządy. Na przykład w Szczecinie, radni przybywali do sali z urną, gdzie wrzucali karty do głosowania, a następnie za pomocą systemu ogłaszano wynik głosowania policzony przez komisję. Zrobiono tak, bo statut nie przewidywał innej procedury, a w szybkim terminie nie dało się zmienić statutu i opublikować go w dzienniku urzędowym. Podobny problem zauważyła Rada Powiatu Kołobrzeskiego, gdy trzeba było obsadzić funkcję wiceprzewodniczącego Rady Powiatu po śmierci Antoniego Szarmacha. 27.10.2020 r. radni zmienili statut, dodając brzmienie: „Głosowanie tajne przeprowadza się w przypadkach określonych ustawą, za pomocą systemu elektronicznego zapewniającego anonimowość oddawanych głosów”. I tak wybrano radnego Artura Wasiewskiego.

Zapytaliśmy przewodniczącego Rady Miasta – Piotra Lewandowskiego, dlaczego przyjął w praktyce inne rozwiązane. Ten podparł się opinią radcy prawnego. Czytamy w niej: „Przepisy ustawy COVID-owej nie wyłączają możliwości podejmowania uchwał w trybie zdalnym w głosowaniu tajnym. Zatem jeżeli istnieje możliwość głosowania tajnego za pośrednictwem programu e-sesja, który obejmuje taki sposób oddania głosu przez radnego, który wyłącza możliwość ustalenia jego treści zarówno w czasie głosowania, jak i po jego zakończeniu – nie widzę przeszkód do podejmowania w taki sposób uchwały wymagającej głosowania tajnego, tj. uchwały ws. odwołania Wiceprzewodniczącego”. Tyle, że przepisy te nie odnoszą się do głosowań personalnych. Powstaje pytanie, czy tak szeroko można interpretować ustawę, która wprost nie daje podstawy prawnej do takiego działania, co więcej, gdy inne samorządy dostosowują swoje statuty do określonej sytuacji. Co więcej, obecnie nie ma zakazu zebrania się i bezpiecznego głosowania, więc stosowanie wciąż obowiązujących przepisów, a jednak sprzecznych ze stanem, w jakim żyjemy, jest dyskusyjne. Radni mogli zebrać się i odwołać Dąbkowskiego.

W art. 14 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, czytamy: „Uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej”. No i teraz pytanie, która ustawa stanowi inaczej? Bo ustawa o samorządzie gminnym posiada takie „inne” zapisy. To art. 19 ust. 1: „Rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1–3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym”. W ust. 4 tego art. mowa jest o odwołaniu i tryb jest ten sam. A tryb i sposób jego stosowania przewidziany jest w statucie miasta. Skoro nie zmieniono trybu, naszym zdaniem doszło do naruszenia prawa, co oznacza, że Artur Dąbkowski dalej jest wiceprzewodniczącym Rady Miasta.

Sprawą powinien zająć się nadzór wojewody, który dookreśliłby przy okazji, jak stosować zapis ustawy covidowej i jakich głosowań ona dotyczy. W przypadku wątpliwości stron, w kwestii tej będzie musiał rozstrzygnąć sąd administracyjny. A powinno się to stać, bo wątpliwości są.

Robert Dziemba

reklama

reklama

Dodaj komentarz

UWAGA!
Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Publikowanie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt poczta@miastokolobrzeg.pl. Komentarze niezwiązane z artykułem, naruszające regulamin lub zawierające uwagi do redakcji, będą usuwane.

Komentarze zostaną opublikowane po akceptacji przez moderatora.

Zgody wymagane prawem - potwierdź aby wysłać komentarz



Kod antyspamowy
Odśwież

Administratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama