Broken Clouds

18°C

Kołobrzeg

16 czerwca 2024    |    Imieniny: Alina, Aneta, Justyna
16 czerwca 2024    
    Imieniny: Alina, Aneta, Justyna

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

reklama

Dobiegają końca projekty realizowane w dorzeczu Parsęty

W grudniu br. dobiegnie końca projekt realizowany przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty pn. Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty. Celem projektu jest wzrost bioróżnorodności poprzez przywrócenie morfologicznej ciągłości wodnych korytarzy ekologicznych na 3 dopływach rzeki Parsęty: Raduszy, Gęsiej i Perznicy.

Największym wyzwaniem projektu była rozbiórka oraz przebudowa urządzeń infrastruktury hydrotechnicznej zapewniająca swobodną migrację ryb i minogów na 3 dopływach Parsęty: Perznicy, Raduszy i Gęsiej. W ramach prac budowlanych zlikwidowano 14 stopni, 5 zastawek i 1 jaz. Wybudowano liczne bystrza, wykonano narzuty kamienne z profilowaniem spadku, wbudowano na łącznej powierzchni kilkuset metrów kwadratowych żwirowy substrat tworząc dodatkowe miejsca tarliskowe dla ryb wędrownych i minogów.


Próg na rzece Gęsia przed i po rozbiórce

Udrożniony odcinek rzeki Radusza
Udrożniony odcinek rzeki Perznica

Ponadto, dzięki pozyskanemu dofinansowaniu, zatrudniono dwóch etatowych strażników rybackich, których zadaniem oprócz walki z kłusownictwem, było monitorowanie stanu i jakości wody, inwentaryzacja barier architektonicznych na rzece oraz ograniczanie presji wędkarskiej. Udało się również uzyskać zgodę Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych  na zakup wyposażenia dla Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Parsęty: nowoczesnego drona, samochodu terenowego, termowizji oraz fotopułapek.

Społeczna Straż Rybacka Dorzecza Parsęty

Ryby znalezione przy zatrzymanych kłusownikach

W październiku br. zakończyły się prace związane z przebudową urządzeń infrastruktury hydrotechnicznej zapewniającej swobodną migrację na prawobrzeżnym dopływie Parsęty – rzece Perznicy. Prace udrożnieniowe na dwóch innych dopływach objętych projektem (Raduszy i Gęsiej) zostały zakończone jeszcze w roku ubiegłym.  

Dzięki realizacji projektu stworzone zostały warunki do swobodnego przemieszczania się wielu gatunków ryb wędrownych i minogów. Efektem projektu jest zwiększenie dostępności obszarów tarliskowych i obszaru odrostowego dla narybku oraz wzmocnienie populacji ryb zamieszkujących dorzecze Parsęty.

Całkowita wartość projektu wyniosła: 6 585 273,69 zł, z czego 85% dofinansowane zostało ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 7% Baltic Sea Conservation Foundation, zaś 8% pochodziło ze środków własnych ZMiGDP.

Projekt Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007 realizowany przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty dobiega końca. W ramach powyższego projektu zrealizowano działania, których celem była poprawa stanu zachowania ichtiofauny w dorzeczu Parsęty ze szczególnym uwzględnieniem łososia atlantyckiego i minoga rzecznego, których populacja w Polsce zmniejsza się z roku na rok.

Najistotniejszym z zadań był monitoring łososia atlantyckiego (znakowanie smoltów i narybku łososia znaczkami PIT oraz zakup licznika z kamerą i trzech rejestratorów). Licznik z kamerą zamontowany został na przepławce elektrowni w Rościnie. Dane z licznika są przesyłane i analizowane przez pracowników Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. Pozwalają one oszacować liczbę i gatunki ryb powracających do Parsęty na tarło a także ilość i rodzaj ryb spływających do morza.

Licznik z kamerą zamontowany na przepławce w Rościnie

Ponadto, jednym z elementów projektu była ocena stanu populacji ichtiofauny dorzecza Parsęty (w okresie 3 lat na 90 stanowiskach przeprowadzona została inwentaryzacja ichtiologiczna).


Samica łososia atlantyckiego

Nieodzownym elementem każdego projektu, realizowanego przez Związek jest edukacja ekologiczna. W ramach kampanii społeczno-edukacyjnej „STOP kłusownictwu!“ zorganizowanych zostało 90 warsztatów dla dzieci i młodzieży. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkową koszulkę z łososiem oraz broszury edukacyjne. Zajęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Kołobrzegu udział wzięło aż 270 uczniów.  
Warsztaty edukacyjne „STOP kłusownictwu!”

Istotnym działaniem w ramach projektu była budowa 8 tarlisk na rzekach Parsęta, Liśnica, Dębnica, Leszczynka i Mogilica. Efekty tych działań można było obserwować tegorocznej jesieni na tarliskach. Powyższym działaniom towarzyszyły zarybienia narybkiem łososia atlantyckiego. W trakcie 6 lat trwania projektu do Parsęty i jej dopływów trafiło ponad 260 tys. sztuk tej szlachetnej ryby.

Narybek łososia atlantyckiego


Reintrodukcja łososia atlantyckiego w dorzeczu Parsęty

W ramach działania dotyczącego aktywnej ochrona siedlisk sfinansowane zostały koszty m.in. badań jakości wody w Parsęcie i jej dopływach. Ponadto w ramach projektu zakupiony został sprzęt dla Społecznej Straży Rybackiej, w tym samochód terenowy.

Wartość projektu wyniosła 3 531 968,68 zł. 85% dofinasowania pochodziło ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 10% z Baltic Sea Conservation Foundation, 5% stanowiły środki Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

reklama

reklama

Administratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama